Časté dotazy

Výpočet "DATACE TĚHOTENSTVÍ" a určení "TERMÍNU PORODU" dle ultrazvukového biometrického parametru CRL v 1. trimestru.

"Kalkulátor DATACE TĚHOTENSTVÍ", který je k dispozici na www.gynultrazvuk.cz, vychází z hodnoty ultrazvukového biometrického parametru CRL (crown-rump length, temenokostrční délka)  změřeném v 1. trimestru těhotenství. Naměřenou hodnotu CRL je nutné uvést v milimetrech současně s datem, kdy bylo měření provedeno.

Parametr CRL lze při ultrazvukovém vyšetření v 1. trimestru měřit od 6.-14.týdne (2 - 85 mm). Hodnotící tabulka pro celé období byla sestavena na základě analýzy několika normogramů, protože žádný z publikovaných normogramů nepokrývá s přijatelnou přesností kontinuálně celé odbobí (6+0 až 14+0). Hodnotící tabulka je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF a lze ji event. přednastavit i do vašeho ultrazvukového přístroje.

Jelikož v 1. trimestru roste embryo (plod) rychlostí cca 1-2 mm denně, tak pro potřeby datace těhotenství je smysluplné uvádět hodnotu CRL s přesností na milimetry. Každému dni těhotenství (gestačnímu stáří) by měla logicky odpovídat určitá hodnota CRL,  která by měla každý den narůstat o cca 1-2 mm. Měření parametru CRL s přesností na desetinu milimetru není tudíž smysluplné a s určitou nadsázkou odpovídá snaze určit termín porodu s přesností na 2,4 hodiny (tzv. na jednu desetinu dne).

Nejpřesněji lze provést dataci těhotenství při hodnotě CRL cca 20-40 mm (g.h. 8-10), kdy lze parametr CRL měřit nejsnáze a nejpřesněji, protože embryo (plod) se prakticky nepohybuje a je relativně snadno zobrazitelný.

Je-li na konci 1. trimestru těhotenství (14+0) k dispizici více hodnot parametru CRL (datum provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech), tak záleží na ošetřujícím gynekologovi, kterou z hodnot zvolí pro určení termínu porodu.

TERMÍN PORODU by proto měl být určen do konce 14. týdne těhotenství a "nepřehlédnutelným způsobem uveden v těhotenské průkazce", je nutné však uvést všechny tři parametry výpočtu (datum ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech + určený termín porodu). Takto určený termín porodu je již v průběhu těhotenství "neměnný" a měl by být akceptován při všech dalších vyšetřeních, kdy je výsledek vyšetření závislý na gestačním stáří plodu. Záznam v "těhotenské průkazce" navíc umožní komukoli a kdykoli nezávislou rekalkulaci termínu porodu dle "Kalkulátoru DATACE TĚHOTENSTVÍ" (data provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech). Nejobjektivnějším důkazem o datu měření a správnosti provedeného měření je samozřejmě fotodokumentace.

U vícečetných těhotenství je vhodné použít k určení termínu porodu hodnotu CRL u největšího plodu, nicméně diskrepance v parametru CRL mezi plody (více než 10 mm) představuje vždy pro vícečetné těhotenství rizikový faktor a měla by být důvodem k zamyšlení o dalším postupu.


Soubor typu PDFDatace těhotenství dle CRL v I. trimestrustáhnout
(18,9 kB)


Jaká jsou současná platná doporučení týkající se prevence Rh izoimunizace?

Aktuální platné doporučení ČGPS ČLS JEP "Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen" je volně ke stažení na www.gynultrazvuk.cz v sekci "Doporučené postupy".

Jaká jsou doporučená vyšetření u novorozence z pupečníkové krve?

Pokud jde o vyšetření z pupečníkové krve po porodu, tak u všech RhD negativních žen, u kterých nebyla v těhotenství zjištěna přítomnost přítomnost aloprotilátek anti-D (cca 15 % rodiček), by měl být vyšetřen RhD status novorozence, při RhD pozitivitě novorozence (cca 10 % rodiček) by měla být provedena u rodičky prevence RhD aloimunizace podáním IgG anti-D v dávce minimálně 100 mikrogramů intramuskulárně, event. stanoven objem FMH k upřesnění dávky (viz doporučený postup).
Je-li u těhotně ženy diagnostikována v těhotenství přímnost klinicky významné antierytrocytární aloprotilátky, která může být příčinnou hemolytické nemoci plodu nebo novorozence (cca 1,5 % rodiček), tak by po porodu měly být z pupečníkové krve vyšetřeny: krevní skupina novorozence (přítomnost antigenu na povrchu erytrocytů, proti kterému jsou u matky přítomny aloprotilátky), KO (anémie?), bilirubin (hyperbilirubinémie), přímý antiglobulinový Coombsův test (mateřské alopritilátky vázané na povrch erytrocytů novorozence).
U rodiček RhD pozitivních, u kterých nebyla v průběhu těhotenství diagnostikována klinicky významná antierytrocytární aloprotilátka (cca 85 % rodiček) není nutné z pupečníkové krve vyšetřovat krevní skupinu novorozence, KO, bilirubin ani nepravidelné antierytrocytární protilátky.

Mám certifikát k užívání kódu 63415. Je nutné o něj opakovaně žádat?

Podmínky k získání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární vyšetření v průběhu prenatální péče" ČGPS ČLS JEP dosud nikdy nevydala a tudíž nikdo zatím nemůže být držitelem CERTIFIKÁTU.
Při splnění podmínek, které ČGPS ČLS JEP nyní poprvé vydala, bude na základě zaslané žádosti (sekretar@gynultrazvuk.cz) CERTIFIKÁT udělen a držitel bude uveden v registru držitelů certifikátu (www.gynultrazvuk.cz).
Certifikace FMF je snadno ověřitelná na stránkách FMF, termíny konání stanovených certifikačních kurzů budou určeny při jednání výboru Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP v lednu 2012 a následně zveřejněny na www.gynultrazvuk.cz

Co přesně znamená "your personal FMF page" potřebná k získání CERTIFIKÁTU?

Po registraci na stránkách FMF (www.fetalmedicine.com) vám bude automaticky nabídnuta "your personal FMF page", kde bude kromě jména a osobního čísla uveden přehled splněných eventuelně nesplněných "Certificates of competence" (NT scan, nasal bone atd.). Tuto stránku je nutné v některém z uvedených formátů přiložit jako přílohu k žádosti o vydání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415.

Co znamená "Diskrepance v biometrii plodu" při ultrazvukovém vyšetření ve 2. a 3. trimestru těhotenství?

Stanovit míru diskrepance je jednoduché při používání některých softwarových
programů (např. Astraia), který automaticky srovnává biometrické parametry I., II. a III. trimestru a na event. diskrepanci upozorňuje v grafu. V ostatních případech je doporučeno řešit diskrepanci při rozdílu 3 týdnů a více.

Co znamená "Pracoviště se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU"?

= pracoviště s odborností „gynekologie a porodnictví“ (603), které zajistí adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu 

Kdo může provádět FECHO?

Otázka má dvě roviny: FORENZNÍ - vyšetření může provádě kdokoliv, kdo si na to troufá (lékař s atestací z "gynekologie a porodnictví", "dětská kardiologie") a pokud napíše písemnou zprávu o provedeném vyšetření. Z odborného hlediska nese za provedené vyšetření forenzní zodpovědnost. EKONOMICKOU - "má zájem vykazovat existujcí zdravotní výkon plátcům zdravotní péče". V tomto případě je to určeno "odbornou způsobilostí nositele zdravotního výkonu" tak,  jak je to stanoveno v registračním listu příslušného zdravotního výkonu a má vykazování příslušného zdravotního výkonu nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou (splnění odborné způsobilosti nezajišťuje nasmlouvání výkonu, zdravotní pojišťovna není povinna výkon nasmlouvat).